Personnages "Utsurun Desu : Kawauso Hawaii E Iku"
  / "Utsurun Desu : Kawauso Hawaii E Iku"'s Characters
Personnages Auteurs
Kawauso Elecbyte online